Regelement Kios

 

Leden aanmelden: Iedereen heeft de mogelijkheid om eerst 2 proeflessen te volgen. Besluit men hierna lid te worden, dan dient men het inschrijfformulier in te vullen (zie link bij contact pagina) en naar het secretariaat te versturen per mail of per post naar de Abdis van Thornstraat 10, 5126 BJ Gilze. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50. 

 

Wijzigingen gegevens: Indien er wijzigingen zijn in uw geregistreerde persoonsgegevens zoals adres, mailadres, rekeningnummer, etc., dient u deze zelf tijdig door te geven aan het secretariaat.

 

Contributie: De contributie wordt elk jaar bij de algemene ledenvergadering vastgesteld. De leden ontvangen 2x per jaar een contributienota. Het contributiejaar loopt van 1 augustus t/m 31 januari en van 1 februari t/m 31 juli. Wordt men tijdens zo’n periode lid, dan wordt de eerste contributieperiode verrekend. Dus stroomt men halverwege een periode in, dan betaalt men vanaf de eerste lesdag na de proefles tot het einde van die periode. De contributienota dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden voldaan, bij voorkeur via automatische incasso. Indien men de nota na 30 dagen nog niet heeft voldaan, ontvangt u per mail een herinnering. Wordt er 2 weken na deze herinnering nog niet voldaan hebben wij het recht een extra nota te sturen van de administratiekosten. Wanneer de nota 2 weken later nog niet is voldaan zal de toegang tot de les worden geweigerd. 

 

Opzeggen lidmaatschap: Het opzeggen van een lidmaatschap dient te geschieden voor 1 juli of voor 1 januari. Wordt er halverwege of aan het begin van een nieuw seizoen opgezegd, dan kan er geen restitutie verkregen worden.

Opzeggen kan alleen schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat en NIET bij de leiding!! Indien men te laat opzegt en de nieuwe periode is gestart, wordt de contributie voor de nieuwe periode in rekening gebracht. Indien men te laat opzegt en de nieuwe periode is nog niet gestart, wordt er minimaal een maand in rekening gebracht.

 

Restitutie van contributie: Een lid heeft recht op restitutie van de contributie indien het bestuur tijdens een periode waarover contributie is betaald, de lessen permanent verandert en het lid de uren met soortgelijke lessen, langer dan 6 weken andere verplichtingen heeft. Indien een lid daartoe besluit en het bestuur heeft de situatie beoordeeld, wordt vanaf het moment dat de lessen niet meer gevolgd kunnen worden, het restantbedrag van de contributie teruggestort.

 

Verrekening van de contributie: In bijzondere omstandigheden die langer dan 6 weken duren, die tijdig bekend worden gemaakt bij het bestuur via het secretariaat en als bijzonder beoordeeld zijn bij het bestuur, heeft een lid recht op verrekening van de contributie. De verrekening vindt plaats op de nota van de eerstvolgende periode. Je lidmaatschap wordt dan tijdelijk bevroren voor een vooraf afgesproken periode. Indien de vooraf afgesproken periode langer zal duren dan verwacht, gelieve dit zelf door te geven aan het secretariaat! Indien een lid in die eerstvolgende periode geen lid meer is, vervalt het recht op verrekening.

 

Inhaallessen: Indien er een les niet kan doorgaan tijdens een periode omdat de leiding verhinderd is en geen vervanging mogelijk is, dan is het mogelijk dat de leiding besluit om 1 les in een schoolvakantie in te halen per periode. Indien een les niet kan doorgaan omdat er een evenement of activiteit wordt georganiseerd door de vereniging of een externe partij dan vervalt deze les en wordt deze niet ingehaald.

 

Overstappen binnen de vereniging: Een lid kan op elk gewenst moment overstappen naar een andere discipline. Overstappen gebeurt altijd in overleg met en met goedkeuring van de trainer en kan alleen als er plaats is in de groep van de andere discipline. Bij overgang wordt, indien van toepassing, het verschuldigde bedrag verrekend.

 

Indeling van de groepen: De groepen zijn in principe ingedeeld op leeftijd. Indien hier van afgeweken wordt, deelt de leiding in overleg met het bestuur, de groepen naar behoren in.

Ook wordt er gekeken naar het minimale aantal leden die in een groep moeten zitten om de kosten te dekken en indien een groep of groepen te klein worden, wordt er gekeken of de groep samengevoegd kan worden, dan wel opgeheven gaat worden. Visa versa, als een groep te vol komt te zitten en er zijn voldoende personen op de wachtlijst om een nieuwe groep te starten, wordt er in overleg met de leiding een nieuwe groep opgestart.

 

Verzekering: Bij ongevallen tijdens lesuren, wedstrijden en activiteiten georganiseerd door de vereniging, is elk lid van de vereniging gedekt door de collectieve ongevallenverzekering. Tevens is er ook een aansprakelijkheidsverzekering.

 

Algemene ledenvergadering: Tenminste eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering voor alle leden. Tijdens deze vergadering worden de plannen voor de komende periode besproken en kunnen de aanwezige leden hierover meedenken en meebeslissen. Ook is er ruimte voor de leden om zelf verbeterpunten aan te dragen. Voor de leden die niet bij de AVL aanwezig kunnen zijn en graag willen weten wat er besproken en besloten is, kunnen de notulen via mail bij het secretariaat opvragen.

Versie 2022